top of page

Biogass på Finnøy,

noko for deg?

De er tilskot for å levera husdyrgjødsel til biogassproduksjon. Nye Stavanger kommune har ambisiøse mål om store reduksjonar i klimagass utslepp. Det er mange positive fordeler for deg som bonde å levera gjødsla til biogass anlegg.

Massen

  • Massen er homogenisert og lettflytande og er dermed enkel å spreia.

  • Den luktar mykje mindre.

  • Den sig raskare og betre ned i jorda.

  • Plantenæringstoffa ( N,P og K) er lettare tilgjengelege for plantene og kan i større grad bli nytta i vekstsesongen.

  • Høgare utnytting av nitrogen ca. 80% mot 40% i vanleg husdyrgjødsel.

  • Bioresten har mindre ugrasfrø.

  • Bioresten har mykje lågare innhald av skadelege bakteriesporar. Det betyr betre mjølkekvalitet og dermed også økonomi. Det er erfaringar som er gjort andre stader i landet.

  • Den kan brukast til overgjødsling av beite i vekstsesongen utan at dyra vrakar graset.

Storfe på Sunrise

Redusera gjødselkostnadane

Kan redusera behovet for innkjøp av handelsgjødsel og dermed redusera gjødselkostnadane på bruket. Fosfor kjem om kort tid til å bli langt dyrare enn nå.

Redusert risiko

Redusert risiko for skadeleg avrenning både i og etter vekstsesongen

Dairy Farm

Ferre driftsavbrot

Den går lett i spreiingsutstyr- minder slitasje og ferre driftsavbrot

Bioresten

Bioresten kan bli levert til eksterne gjødsellager nær der den skal brukast

ferske tomater
Wild Nature

Fosforredusert gjødsel

I biogassanlegget skal det investerast i separator, slik at ein kan levera fosforredusert gjødsel. Det betyr at bruket er betre rusta til å møta nye krav til spreieareal

bottom of page